તુમ્હી હો માતા પિતા તુમ્હી હો | Tumhi Ho Mata Tumhi Pita Ho

તુમ્હી હો માતા, પિતા તુમ્હી હો,
તુમ્હી હો બંધૂ, સખા તુમ્હી હો…

તુમ હી હો સાથી, તુમ હી સહારે,
કોઈ ના અપના સિવા તુમ્હારે…
તુમ હી હો નઈયા, તુમ હી ખિવઈયા,
તુમ હી હો બંધૂ, સખા તુમ હી હો…
તુમ હી હો માતા…

જો ખિલ સકે ના વો ફૂલ હમ હૈં,
તુમ્હારે ચરણોં કી ધૂલ હમ હૈં…
દયા કી દૃષ્ટિ, સદા હી રખના,
તુમ હી હો બંધૂ, સખા તુમ્હી હો…
તુમ્હી હો માતા…

આજ શ્રેણી માં બીજા ભજન જોવા માટે નીચે ક્લિક કરો