રામ આએઁગે મેરી ઝોપડી કે ભાગ આજ ખુલ જાએંગે | Ram Aayenge To Angana Sajaungi Meri Jhopdi Ke Bhag Aaj

મેરી ઝોપડી કે ભાગ, આજ ખુલ જાએંગે,
રામ આએઁગે…
રામ આએઁગે આએઁગે, રામ આએઁગે,
મેરી ઝોપડી કે ભાગ, આજ ખુલ જાએંગે,
રામ આએઁગે..

રામ આએઁગે તો, અંગના સજાઊઁગી,
દિપ જલાકે, દિવાલી મેં મનાઊઁગી,
મેરે જન્મો કે સારે પાપ મિટ જાએંગે,
રામ આએઁગે…
મેરી ઝોપડી કે ભાગ, આજ ખુલ જાએંગે,
રામ આએઁગે…

રામ ઝૂલેંગે તો, પાલના ઝુલાઊઁગી,
મીઠે મીઠે મૈં, ભજન સુનાઊઁગી,
મેરી જિંદગી કે સારે દુઃખ મિટ જાએઁગે,
રામ આએઁગે…
મેરી ઝોપડી કે ભાગ, આજ જાગ જાએંગે,
રામ આએઁગે…

મેં તો રુચિ રુચિ ભોગ લગાઉંગી,
માખણ મિસરી મેં રામ કો ખીલાઉંગી
પ્યારી પ્યારી રાધે પ્યારે શ્યામ સંગ આએઁગે
રામ આએઁગે…
મેરી ઝોપડી કે ભાગ, આજ જાગ જાએંગે,
રામ આએઁગે…

મેરા જનમ સફલ, હો જાએગા,
તન ઝૂમેગા ઔર, મન ગીત ગાએગા,
રામ સુન્દર મેરી, કિસ્મત ચમકાએંગે,
રામ આએઁગે…
મેરી ઝોપડી કે ભાગ, આજ જાગ જાએંગે,
રામ આએઁગે…

આજ શ્રેણી માં બીજા ભજન જોવા માટે નીચે ક્લિક કરો