નૈયા ઝુકાવી મે તો જો જે | Naiya Jukavi Me To Joje

નૈયા ઝુકાવી મે તો જો જે ડુબી જાય ના,
ઝાંખો ઝાંખો દિવો મારો જોજે રે બુઝાયના…

સ્વાર્થ નુ સંગીત ચારે કોર બાજે,
કોઇનુ કોઇ નથી આ દુનીયા માં આજે,
તનનો તંબુરો જો જે બેસુરો થાય ના,
ઝાંખો ઝાંખો દિવો…

પાપને પુણ્યેના ભેદ રે ભુલાતા,
રાગ ને દ્વેષ આજે ઘટઘટ ધુટાંતા,
જો જે આ જીવતરમાં ઝેર પ્રસરાય ના,
ઝાંખો ઝાંખો દિવો…

શ્રધ્ધાના દિવડાને જલતો જ રાખજે,
નીસદીન સ્નેહ કેરુ તેલ એમા નાખજે,
મનના મંદિરે જો જે અંધારુ થાય ના,
ઝાંખો ઝાંખો દિવો…

આજ શ્રેણી માં બીજા ભજન જોવા માટે નીચે ક્લિક કરો