હે જગત્રાતા વિશ્વ વિધાતા | He Jag Trata Vishwa Vidhata

હે જગત્રાતા, વિશ્વ વિધાતા,
હે સુખ શાંતિ નિકેતન હે..

પ્રેમ કે સિન્ધો, દીન કે બંધો,
દુઃખ દરીદ્ર વિનાશન હે
હે જગત્રાતા…

નિત્ય અખંડ અનંત અનાદિ,
પૂરણ બ્રહ્મ સનાતન હે
હે જગત્રાતા…

જગ-આશ્રય જગપતિ જગવંદન
અનુપમ અલખ નિરંજન હે
હે જગત્રાતા…

પ્રાણ-સખા, ત્રિભુવન પ્રતિપાલક,
જીવન કે અવલંબન હે
હે જગત્રાતા…

આજ શ્રેણી માં બીજા ભજન જોવા માટે નીચે ક્લિક કરો