કભી પ્યાસે કો પાની | Kabhi Pyase Ko Pani Pilaya

કભી પ્યાસે કો પાની પીલાયા નહિ,
બાદ અમૃત પીલાને સે ક્યા ફાયદા.
કભી ગીરતે હુએ કો ઉઠાયા નહિ,
બાદ આંસુ બહાને સે ક્યા ફાયદા…
કભી પ્યાસે કો…

મેં તો મંદિર ગયા પૂજા આરતી કી,
પૂજા કરતે હુએ યે ખ્યાલ આયા
કભી મા-બાપ કી સેવા કી હી નહિ,
સિર્ફ પૂજા કરવાને સે ક્યા ફાયદા
કભી પ્યાસે કો…

મેં તો સતસંગ ગયા ગુરૂવાણી સુની,
ગુરૂ વાણી કો સુનકર ખયાલ આગયા,
જન્મ માનવ કા લેકર દયા ન કરી,
ફિર માનવ કહલાને સે ક્યા ફાયદા,
કભી પ્યાસેં કો…

ગંગા નહાને હરિદ્વાર કાશી ગયા,
ગંગા નહાતે હી મનમેં ખ્યાલ આયા
તન કો ધોયા મગર મન કો ધોયા નહિ,
ફિર ગંગા નહાને સે ક્યા ફાયદા
કભી પ્યાસે કો…

મેને વેદ પઢે મેને શાસ્ત્ર પઢે,
શાસ્ત્ર પઢતે હુએ યે ખ્યાલ આયા
મેને જ્ઞાન કિસી કો બાટા નહિ,
ફિર જ્ઞાની કહલાને સે ક્યા ફાયદા
કભી પ્યાસે કો…

માતા પિતા કે ચરણોમેં ચારો ધામ હૈ,
આજા આજા યહી મુક્તિ કા ધામ હૈ,
માતા-પિતા કી સેવા કી હી નહિ,
કિર તીર્થો મેં જાને સે ક્યા ફાયદા
કભી પ્યાસે કો…

આજ શ્રેણી માં બીજા ભજન જોવા માટે નીચે ક્લિક કરો