ઇતની શક્તિ હમે દેના દાતા | Itni Shakti Hame De Na Data

ઇતની શક્તિ હમે દેના દાતા,
મનકા વિશ્વાસ કમઝોર હો ના,
હમ ચલે નેક રસ્તે પે હમસે ભૂલ કર ભી કોઈ ભૂલ હો ના
ઇતની શક્તિ હમે દેના દાતા…

દુર અજ્ઞાન કે હો અંધેરે,
તુ હમે જ્ઞાનકી રોશની,
હર બુરાઈ સે બચતે રહે હમ,
જિતની ભી દે ભલી જીંદગી દે,
વેર હો ના કિસીકા કિસીસે ભાવના મનમેં બદલે કી હો ના
હમ ચલે નેક રસ્તે પે હમસે ભૂલ કર ભી કોઈ ભૂલ હો ના
ઇતની શક્તિ હમે દેના દાતા…

હમના સોચે હમે ક્યાં મિલા હે,
હમ એ સોચે કિયા ક્યાં હે અર્પણ,
ફૂલ ખુશીયો કે બાંટે સભીકો,
સબકા જીવન હી બન જાયે મધુબન,
અપની કરુંણાકા જલ તું બહાકે કર દે પાવન હરેક મનકા કોના
હમ ચલે નેક રસ્તે પે હમસે ભૂલ કર ભી કોઈ ભૂલ હો ના
ઇતની શક્તિ હમે દેના દાતા…

આજ શ્રેણી માં બીજા ભજન જોવા માટે નીચે ક્લિક કરો