સ્વામી નારાયણ નારાયણ | Swami Narayan Narayan Hari Hari

(મૂવી : હરિ દર્શન)

જય જય નારાયણ નારાયણ હરિ હરિ,
સ્વામી નારાયણ નારાયણ હરિ હરિ…

તેરી લીલા સબ સે ન્યારી ન્યારી હરિ હરિ,
તેરી મહિમા પ્રભુ હૈ પ્યારી પ્યારી હરિ હરિ…

અલખ નિરંજન, ભવભય ભંજન ,જનમન રંજન દાતા,
હમેં શરણ દે અપને ચરણ મેં, કર નિર્ભય જગત્રાતા,
તુને લાખોં કી નઈયા તારી તારી હરિ હરિ…

પ્રભુ કે નામ કા પારસ જો છૂલે વો હો જાએ સોના,
દો અક્ષર કા શબ્દ હરિ હૈ, લકિન બડ઼ા સલોના,
ઉસને સંકટ ટાલે ભારી ભારી હરિ હરિ…

આજ શ્રેણી માં બીજા ભજન જોવા માટે નીચે ક્લિક કરો