કૈલાશ કે નિવાસી નમું | Kailash Ke Nivasi Namu

કૈલાશ કે નિવાસી નમું બાર બાર હું,
આયો શરણ તિહારે પ્રભુ તાર તાર તું
કૈલાશ કે…

ભક્તો કી કભી તુમને શિવ નિરાશ ના કિયા,
માંગા જિન્હેં જો ચાહા વરદાન દે દિયા…
બડા હિ તેરા દાયજા, બડા દાતાર તું,
આયો શરણ તિહારે પ્રભુ, તાર તાર તું…
કૈલાશ કે…

બખાન ક્યા કરું મેં રાખો કે ઢેર કા,
ચપટી ભભૂત મેં હે ખજાના કુબેરકા…
હે ગંગ ધાર, મુક્તિ દ્વાર, ઓમ કાર તું,
આયો શરણ તિહારે પ્રભુ, તાર તાર તું…
કૈલાશ કે…

ક્યા ક્યા નહિ દિયા, હમ ક્યા પમાણ દે,
બસે ગયે ત્રિલોક શંભુ, તેરે દાન પે…
ઝહેર પિયા, જીવન દિયા, કિતના ઉદાર તું,
આયો શરણ તિહારે પ્રભુ, તાર તાર તું…
કૈલાશ કે…

તેરી ક્રિપા બિના ન હિલે, એક હિ અણું,
લેતે હે શ્વાસ તેરી દયા સે તનું તને…
કહે “દાદ” એક બાર મુજકો નિહાર તું,
આયો શરણ તિહારે પ્રભુ તાર તાર તું…
કૈલાશ કે…

આજ શ્રેણી માં બીજા ભજન જોવા માટે નીચે ક્લિક કરો