શ્રીમન નારાયણ નારાયણ હરી હરી | Shriman Narayan Narayan Hari Hari

શ્રીમન નારાયણ નારાયણ હરી હરી… (૨ વાર)
તેરી લીલા સબસે ન્યારી ન્યારી હરી હરી… (૨ વાર)

ભજમન નારાયણ નારાયણ હરી હરી,
જય જય નારાયણ નારાયણ હરી હરી,
શ્રીમન નારાયણ નારાયણ હરી હરી…

હરી ૐ નમો નારાયણા ૐ નમો નારાયણા (૨ વાર)

લક્ષ્મી નારાયણ નારાયણ હરી હરી,
બોલો નારાયણ નારાયણ હરી હરી,
ભજો નારાયણ નારાયણ હરી હરી,
જય જય નારાયણ નારાયણ હરી હરી,
શ્રીમન નારાયણ નારાયણ હરી હરી…

તેરી લીલા સબસે ન્યારી ન્યારી હરી હરી,
શ્રીમન નારાયણ નારાયણ હરી હરી…

હરી ૐ નમો નારાયણા ૐ નમો નારાયણા (૨ વાર)

સત્ય નારાયણ નારાયણ હરી હરી,
જપો નારાયણ નારાયણ હરી હરી,
ભજો નારાયણ નારાયણ હરી હરી,
જય જય નારાયણ નારાયણ હરી હરી,
શ્રીમન નારાયણ નારાયણ હરી હરી…

તેરી લીલા સબસે ન્યારી ન્યારી હરી હરી,
શ્રીમન નારાયણ નારાયણ હરી હરી…

હરી ૐ નમો નારાયણા ૐ નમો નારાયણા (૨ વાર)

બોલો નારાયણ નારાયણ હરી હરી,
ભજમન નારાયણ નારાયણ હરી હરી,
જય જય નારાયણ નારાયણ હરી હરી,
શ્રીમન નારાયણ નારાયણ હરી હરી,
તેરી લીલા સબસે ન્યારી ન્યારી હરી હરી,
શ્રીમન નારાયણ નારાયણ હરી હરી…

હરી ૐ નમો નારાયણા ૐ નમો નારાયણા (૨ વાર)

આજ શ્રેણી માં બીજા ભજન જોવા માટે નીચે ક્લિક કરો

Please click below website link to see collection of Hindi, Urdu, Gujarati Ghazal Lyrics
https://ghazallyrics.com/