શ્રી રામચંદ્ર સ્તુતિ | Shri Ramchandra Stuti

નમામિ ભક્ત વત્સલં,
કૃપાલુ શીલ કોમલં,
ભજામિ તે પદાંબુજં,
અકામિનાં સ્વધામદં…

નિકામ શ્યામ સુંદરં,
ભવામ્બુનાથ મંદરં
પ્રફુલ્લ કંજ લોચનં,
મદાદિ દોષ મોચનં…

પ્રલંબ બાહુ વિક્રમં,
પ્રભોઽપ્રમેય વૈભવં
નિષંગ ચાપ સાયકં,
ધરં ત્રિલોક નાયકં…

દિનેશ વંશ મંડનં,
મહેશ ચાપ ખંડનં
મુનીંદ્ર સંત રંજનં,
સુરારિ વૃન્દ ભંજનં…

મનોજ વૈરિ વંદિતં,
અજાદિ દેવ સેવિતં
વિશુદ્ધ બોધ વિગ્રહં,
સમસ્ત દૂષણાપહં…

નમામિ ઇંદિરા પતિં,
સુખાકરં સતાં ગતિં
ભજે સશક્તિ સાનુજં,
શચી પતિ પ્રિયાનુજં…

ત્વદંઘ્રિ મૂલ યે નરાઃ,
ભજંતિ હીન મત્સરાઃ
પતંતિ નો ભવાર્ણવે,
વિતર્ક વીચિ સંકુલે…

વિવિક્ત વાસિનઃ સદા,
ભજંતિ મુક્તયે મુદા
નિરસ્ય ઇંદ્રિયાદિકં,
પ્રયાંતિ તે ગતિં સ્વકં…

તમેકમદ્ભુતં પ્રભું,
નિરીહમીશ્વરં વિભું
જગદ્ગુરું ચ શાશ્વતં,
તુરીયમેવ કેવલં…

ભજામિ ભાવ વલ્લભં,
કુયોગિનાં સુદુર્લભં
સ્વભક્ત કલ્પ પાદપં,
સમં સુસેવ્યમન્વહં…

અનૂપ રૂપ ભૂપતિં,
નતોઽહમુર્વિજા પતિં
પ્રસીદ મે નમામિ તે,
પદાબ્જ ભક્તિ દેહિ મે…

પઠંતિ યે સ્તવં ઇદં,
નરાદરેણ તે પદં
વ્રજંતિ નાત્ર સંશયં,
ત્વદીય ભક્તિ સંયુતાઃ…

આજ શ્રેણી માં બીજા ભજન જોવા માટે નીચે ક્લિક કરો

Please click below website link to see collection of Hindi, Urdu, Gujarati Ghazal Lyrics
https://ghazallyrics.com/