હમ હોંગેં કામયાબ એક દિન | Hum Honge Kamiyab Ek Din

હમ હોંગે કામયાબ, હમ હોંગેં કામયાબ,
હમ હોંગેં કામયાબ એક દિન,
મન મેં હૈ વિશ્વાસ, પૂરા હૈ વિશ્વાસ,
હમ હોંગેં કામયાબ એક દિન…

હોગી શાંતિ ચારોં ઓર,
હોગી શાંતિ ચારોં ઓર,
હોગી શાંતિ ચારોં ઓર એક દિન,
હો.. મન મેં હૈ વિશ્વાસ, પૂરા હૈ વિશ્વાસ,
હમ હોંગેં કામયાબ એક દિન…

હમ ચલેંગે સાથ સાથ,
ડાલ હાથોં મેં હાથ,
હમ ચલેંગે સાથ સાથ એક દિન,
હો.. મન મેં હૈ વિશ્વાસ, પૂરા હૈ વિશ્વાસ,
હમ હોંગેં કામયાબ એક દિન…

નહીં ડર કિસી કા આજ,
નહીં ડર કિસી કા આજ,
નહીં ડર કિસી કા આજ એક દિન,
હો.. મન મેં હૈ વિશ્વાસ, પૂરા હૈ વિશ્વાસ,
હમ હોંગેં કામયાબ એક દિન…

હમ હોંગે કામયાબ, હમ હોંગેં કામયાબ,
હમ હોંગેં કામયાબ એક દિન,
હો.. મન મેં હૈ વિશ્વાસ, પૂરા હૈ વિશ્વાસ,
હમ હોંગેં કામયાબ એક દિન…

આજ શ્રેણી માં બીજા ભજન જોવા માટે નીચે ક્લિક કરો