શ્રીકૃષ્ણઃ શરણં મમ: | Shree Krishna Sharanam Mamah

શ્રીકૃષ્ણઃ શરણં મમ:, શ્રી કૃષ્ણઃ શરણં મમ:

કદમ કેરી ડાળો બોલે, શ્રી કૃષ્ણઃ શરણં મમ:
જમુના કેરી પાળો બોલે, શ્રી કૃષ્ણ: શરણં મમ:
વ્રજ ચોરાસી કોસ બોલે, શ્રી કૃષ્ણઃ શરણં મમ:
કુંડકુંડની સીડિયો બોલે, શ્રી કૃષ્ણઃ શરણં મમ:

કમલ કમલ પર મધુકર બોલે, શ્રી કૃષ્ણ: શરણં મમ:
ડાળ ડાળ પર પક્ષી બોલે, શ્રી કૃષ્ણઃ શરણં મમ:
વૃંદાવનનાં વૃક્ષો બોલે, શ્રી કૃષ્ણઃ શરણં મમ:
ગોકુળિયાની ગાયો બોલે, શ્રી કૃષ્ણઃ શરણં મમ:

કુંજ કુંજ વન ઉપવન બોલે, શ્રી કૃષ્ણ: શરણં મમ:
વૃજભૂમિનાં રજકણ બોલે, શ્રી કૃષ્ણ: શરણં મમ:
રાસ રમંતી ગોપી બોલે, શ્રી કૃષ્ણ: શરણં મમ:
ધેનુ ચરાવતા ગોપો બોલે, શ્રી કૃષ્ણઃ શરણં મમ:

વાજાં ને તબલાંમાં બોલે, શ્રી કૃષ્ણ શરણં મમ:
શરણાઈ ને તંબૂરમાં બોલે, શ્રી કૃષ્ણઃ શરણં મમ:
નૃત્ય કરંતી નારી બોલે, શ્રી કૃષ્ણ: શરણં મમ:
કેસર કેરી કયારી બોલે, શ્રી કૃષ્ણઃ શરણં મમ:

આકાશ પાતાળે બોલે, શ્રી કૃષ્ણ: શરણં મમ:
ચૌદ લોક બ્રહ્માંડે બોલે, શ્રી કૃષ્ણઃ શરણં મમ:
ચંદ સરોવર ચોકે બોલે, શ્રી કૃષ્ણ: શરણં મમ:
પત્ર પત્ર શાખાએ બોલે, શ્રી કૃષ્ણ: શરણં મમ:

આંબો લીંબુ ને જાંબુ બોલે, શ્રી કૃષ્ણઃ શરણં મમ:
વનસ્પતિ હરિયાળી બોલે, શ્રી કૃષ્ણઃ શરણં મમ:
જતીપુરાના લોકો બોલે, શ્રી કૃષ્ણ: શરણં મમ:
મથુરાજીના ચોબા બોલે, શ્રી કૃષ્ણ: શરણં મમ:

ગોવર્ધન શિખરે બોલે, શ્રી કૃષ્ણઃ શરણં મમ:
ગલી ગલી ગહવરવન બોલે, શ્રી કૃષ્ણઃ શરણં મમ:
વેણુસ્વર સંગીતે બોલે, શ્રી કૃષ્ણ શરણં મમ:
કળા કરંતા મોર બોલે, શ્રી કૃષ્ણઃ શરણં મમ:

પુલિન કંદરા મધુવન બોલે, શ્રી કૃષ્ણઃ શરણં મમ:
શ્રી જમુનાજીની લહેરો બોલે, શ્રી કૃષ્ણ: શરણં મમ:
આંબા ડાળે કોયલ બોલે, શ્રી કૃષ્ણઃ શરણં મમ:
તુલસીજીના ક્યારા બોલે, શ્રી કૃષ્ણ શરણં મમ:

સર્વ જગતમાં વ્યાપક બોલે, શ્રી કૃષ્ણ શરણં મમ:
વિરહી જનનાં હૈયાં બોલે, શ્રી કૃષ્ણ શરણં મમ:
કૃષ્ણ વિયોગે આતુર બોલે, શ્રી કૃષ્ણઃ શરણં મમ:
વલ્લભી વૈષ્ણવ સર્વે બોલે, શ્રી કૃષ્ણઃ શરણં મમ:

મધુર વીણા વાજિંત્રો બોલે, શ્રી કૃષ્ણઃ શરણં મમ:
કુમુદિની સરોવરમાં બોલે, શ્રી કૃષ્ણઃ શરણં મમ:
ચંદ્ર સૂર્ય આકાશે બોલે, શ્રી કૃષ્ણ: શરણં મમ:
તારલિયાનાં મંડળ બોલે, શ્રી કૃષ્ણ શરણં મમ:

અષ્ટ પ્રહર આનંદે બોલે, શ્રી કૃષ્ણઃ શરણં મમ:
રોમરોમ વ્યાકુળ થઈ બોલે, શ્રી કૃષ્ણ: શરણં મમ:
મહામંત્ર મનમાંહે બોલે, શ્રી કૃષ્ણ: શરણં મમ:
જુગલચરણ અનુરાગે બોલે, શ્રી કૃષ્ણ: શરણં મમ:

આજ શ્રેણી માં બીજા ભજન જોવા માટે નીચે ક્લિક કરો

Please click below website link to see collection of Hindi, Urdu, Gujarati Ghazal Lyrics
https://ghazallyrics.com/