પાયોજી મેને રામ-રતન | Payo Ji Maine Ram Ratan Dhan Payo

(રચના : મીરાં બાઇ)

પાયોજી મેને રામ-રતન ધન પાયો
પાયોજી મેને રામ-રતન ધન પાયો…

વસ્તુ અમોલીક દી મેરે સતગુરૂ,
કિરપા કર અપનાયો
પાયોજી મેને…

જનમ જનમકી પુંજી પાઇ,
જગમેં સભી ખોવાયો
પાયોજી મેને…

ખરચૈ ન ખુટે, ચોર ન લૂટે,
દિન દિન બઢત સવાયો
પાયોજી મેને…

સતકી નાવ, ખેવટિયા સતગુરૂ,
ભવ-સાગર તર આયો
પાયોજી મેને…

મીરાં કે પ્રભુ ગિરિધર નાગર,
હરખ હરખ જશ ગાયો
પાયોજી મેને…

આજ શ્રેણી માં બીજા ભજન જોવા માટે નીચે ક્લિક કરો