કંકુ છાટી કંકોતરી મોકલી | Kanku Chhati Kankotri

કંકુ છાટી કંકોતરી મોકલી,
એમાં લખિયું લાડકડીનું નામ રે
માણેકથંભ રોપિયો…

કેસર છાટી કંકોતરી મોકલી,
એમાં લખિયું લાડકડાનું નામ રે
માણેકથંભ રોપિયો…

પહેલી કંકોતરી કાકા ઘેર મોકલી,
કાકા હોંશે ભત્રિજી પરણાવો રે
માણેકથંભ રોપિયો…

બીજી કંકોતરી મામા ઘેર મોકલી,
મામા હોંશે મોસાળુ લઈ આવો રે
માણેકથંભ રોપિયો…

કંકુ છાટી કંકોતરી મોકલી
“કેસર છાટી કંકોતરી મોકલી”
…માણેકથંભ રોપિયો…

આજ શ્રેણી માં બીજા ભજન જોવા માટે નીચે ક્લિક કરો