હે શારદે માઁ પ્રાર્થના | He Sharde Ma Prathna

હે શારદે માઁ, હે શારદે માઁ
હે શારદે માઁ, હે શારદે માઁ
અજ્ઞાનતા સે હમેં તારદે માઁ

હે શારદે માઁ, હે શારદે માઁ
હે શારદે માઁ, હે શારદે માઁ
અજ્ઞાનતા સે હમેં તારદે માઁ
હે શારદે માઁ..

તૂ સ્વર કી દેવી, યે સંગીત તુઝસે
હર શબ્દ તેરા હૈ, હર ગીત તુઝસે

હમ હૈ અકેલે, હમ હૈ અધૂરે
તેરી શરણ હમ, હમેં પ્યાર દે માઁ

હે શારદે માઁ, હે શારદે માઁ
અજ્ઞાનતા સે હમેં તારદે માઁ

મુનિયોં ને સમઝી, ગુનિયોં ને જાની
વેદોંકી ભાષા, પુરાણોં કી બાની

હમ ભી તો સમઝે, હમ ભી તો જાને
વિદ્યા કા હમકો અધિકાર દે માઁ

હે શારદે માઁ, હે શારદે માઁ
અજ્ઞાનતા સે હમેં તારદે માઁ

તૂ શ્વેતવર્ણી, કમલ પર વિરાજે
હાથોં મેં વીણા, મુકુટ સર પે સાજે

મનસે હમારે મિટાકે અઁધેરે,
હમકો ઉજાલોં કા સંસાર દે માઁ

હે શારદે માઁ, હે શારદે માઁ
અજ્ઞાનતા સે હમેં તારદે માઁ

હે શારદે માઁ, હે શારદે માઁ
અજ્ઞાનતા સે હમેં તારદે માઁ

હે શારદે માઁ, હે શારદે માઁ
હે શારદે માઁ, હે શારદે માઁ

આજ શ્રેણી માં બીજા ભજન જોવા માટે નીચે ક્લિક કરો

Please click below website link to see collection of Hindi, Urdu, Gujarati Ghazal Lyrics
https://ghazallyrics.com/