હે કરુણાના કરનારા | He karuna Na Karnara

હે કરુણાના કરનારા
તારી કરુણાનો કાંઈ પાર નથી,
હે સંકટના હરનારા,
તારી કરુણાનો કાંઈ પાર નથી…

મારાં પાપ ભર્યા છે એવાં
તારી ભૂલ્યો કરવી સેવા,
મારી ભૂલોનાં ભૂલનારા
તારી કરુણાનો કાંઇ પાર નથી…
હે કરુણાના…

હે પરમ કૃપાળુ વહાલા
મેં પીધા વિષના પ્યાલા,
વિષને અમૃત કરનારા
તારી કરુણાનો કાંઇ પાર નથી…
હે કરુણાના…

હું અંતરમાં થઈ રાજી
ખેલ્યો હું અવળી બાજી,
અવળી સવળી કરનારા
તારી કરુણાનો કાંઈ પાર નથી…
હે કરુણાના…

મને જડતો નથી કિનારો
મારો કયાંથી આવે આરો,
મારા સાચા ખેવનહારા
તારી કરુણાનો કાંઈ પાર નથી…
હે કરુણાના…

ભલે છોરું કછોરું થાયે
તું માવતર કહેવાય,
મીઠી છાયા દેનારા
તારી કરુણાનો કાંઈ પાર નથી…
હે કરુણાના…

છે ભકતનું દિલ ઉદાસી
તારા ચરણે લે અવિનાશી,
રાધાના દિલ હરનારા
તારી કરુણાનો કાંઈ પાર નથી…
હે કરુણાના…

આજ શ્રેણી માં બીજા ભજન જોવા માટે નીચે ક્લિક કરો

Please click below website link to see collection of Hindi, Urdu, Gujarati Ghazal Lyrics
https://ghazallyrics.com/