મન લાગો મેરો યાર ફ઼કીરી મેં | Man Lago Mero Yaar Fakiri Me

(કબીર ભજન)

જો સુખ પાઊઁ રામ ભજન મેં,
સો સુખ નાહિં અમીરી મેં
મન લાગો મેરો યાર ફ઼કીરી મેં…

ભલા બુરા સબ કા સુની લીજે,
કર ગુજરાન ગરીબી મેં
મન લાગો મેરો યાર ફ઼કીરી મેં…

પ્રેમ નગર મેં રહની હમારી,
ખલિબની આઈ સબૂરી મેં
મન લાગો મેરો યાર ફ઼કીરી મેં…

હાથમેં કુંચી બગલ મેં સોતા,
ચારો દિસી જાગીરી મેં
મન લાગો મેરો યાર ફ઼કીરી મેં…

આખિર યહ તન ખાક મિલેગા,
કહાઁ ફિરત મગ઼રૂરી મેં
મન લાગો મેરો યાર ફ઼કીરી મેં…

કહત કબીર સુનો ભયી સાધો,
સાહિબ મિલે સબૂરી મેં
મન લાગો મેરો યાર ફ઼કીરી મેં…

આજ શ્રેણી માં બીજા ભજન જોવા માટે નીચે ક્લિક કરો

Please click below website link to see collection of Hindi, Urdu, Gujarati Ghazal Lyrics
https://ghazallyrics.com/