અચ્યુતમ કેશવમ ક્રિષ્ન દામોદરં | Achyutam Keshavam Krishn Damodaram

અચ્યુતમ કેશવમ ક્રિષ્ન દામોદરં
રામ નારાયણમ જાનકી વલ્લભમ
કૌન કેહતા હૈ ભગવાન આતે નહિ
તુમ મીરા કે જૈસે બુલાતે નહિ…

અચ્યુતમ કેશવમ ક્રિષ્ન દામોદરં
રામ નારાયણમ જાનકી વલ્લભમ
કૌન કેહતા હૈ ભગવાન ખાતે નહિ
બેર શબરી કે જૈસે ખીલાતે નહિ…

અચ્યુતમ કેશવમ ક્રિષ્ન દામોદરં
રામ નારાયણમ જાનકી વલ્લભમ
કૌન કેહતા હૈ ભગવાન સોતે નહિ
માં યશોદા કે જૈસે સુલાતે નહીં…

અચ્યુતમ કેશવમ ક્રિષ્ન દામોદરં
રામ નારાયણમ જાનકી વલ્લભમ
કૌન કેહતા હૈ ભગવાન નાચતે નહિ
ગોપીયો કી તરાહ તુમ નચાતે નહિ…

અચ્યુતમ કેશવમ ક્રિષ્ન દામોદરં
રામ નારાયણમ જાનકી વલ્લભમ
નામ જપતે ચાલો કામ કરતે ચાલો
હર સમય કૃષ્ણ કે ધ્યાન કરતે ચાલો…

અચ્યુતમ કેશવમ ક્રિષ્ન દામોદરં
રામ નારાયણમ જાનકી વલ્લભમ
યાદ આયેગી ઉનકો કભી ના કભી
ક્રિષ્ન દર્શન તો દેંગે કભી ના કભી…

અચ્યુતમ કેશવમ ક્રિષ્ન દામોદરં
રામ નારાયણમ જાનકી વલ્લભમ

આજ શ્રેણી માં બીજા ભજન જોવા માટે નીચે ક્લિક કરો

Please click below website link to see collection of Hindi, Urdu, Gujarati Ghazal Lyrics
https://ghazallyrics.com/